متولدین تیر

هوراتولدتون مبارکهورا

هوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهورا

تیر

سمبل : خرچنگ

عنصر : آب

سیاره : ماه

عضو آسیب پذیر : سینه و شکم

روز اقبال : دوشنبه

اعداد شانس :3و7

سنگ خوش یمن : مروارید

رنگ : نقره ایی

حیوان : حیوانات صدفدار

او مانند سیاره خود ، ماه در حال تغییر است اگر به او اطمینان کامل

نداشته باشی هرگز رابطه ی عاشقانه با اونخواهید داشت او از عشق ورزیدن

لذت می برد و در عوض میخواد آن را دریافت کند.

################################

/ 0 نظر / 21 بازدید