عشق از دیدگاه متولدین 12 ماه سال

متولدین فروردین ماه :
به سوی من بیاتاتو را حسکنمو دنیا خواهد دید
داستان عشقی سوزان راکه شعله اش در قلب من خواهىبود

به هنگام عاشقی گویی در دنیای شوالیه ها و پرنسس ها سرمیکند.
قلبا عاشق است و در عشق پا بر جاست.


متولدین اردیبهشت ماه :
عشق را در چشمانمنبنگرچهره ی بر افروخته ام را ببین و عشق را حس کن
به صدای نفس های من گوشکنو بشنو ترانه ی عشق را

عاشقی بی قرار است و کمرو ولی پرشهامت.
موسیقی براو تاثیر فراوان دارد.

 
متولدین خرداد ماه :
با من به رویا بیا بهرویای عشقبیا تا بر فراز بلندترین کوه گام نهیم
بیا تا در ژرف ترین اقیانوسشنا کنیم

بیا تا به دورترین ستاره ها پر کشیم
بر عشق ما هیچ چیز ناممکن نیست

بهترین عاشق دنیاست و گفتارها و دل او پرا ز رویاهایعاشقانه است.


متولدین تیر ماه :
بهشت هیچ استدربرابر گامبرداشتن در کنار تو
در شبی زیبازیر نور ماه دلی نازک و پرز محبت دارد و از دل سوختن می هراسد.


متولدین مرداد ماه :
گویی خورشید گرمای خود رااز دست داده است
و گل های سرخ عطری ندارندو ستارگان دیگر نمیخوانند
آنگاه که چشم می گشایم و می بینمبا تو نیستم

عاشق پیشه است وبی عشق زندگی نمی کند.


متولدین شهریور ماه :
شاید به نظر برسد که عاشقنیستم
شاید به نظر برسد که نمی توانم عاشق باشم
شاید به نظر برسد که حتی نمیخواهم عاشق باشم
ولی نه در برابر عشقی مانند عشق من به تو
که تا آخرین لحظهعمر آن را در قلبم نگاه خواهم داشت

عشق او شعله ای کوچک ولی جاودان است و در پی عشقیحقیقی است.


متولدین مهر ماه :
با پر شورترین گفتارهایعاشقانهبا ماجراهای عاشقانه ای که خواهیم داشت
با فداکاری هایم درراه عشق بهتوخواهی دید که چگونه دوستت دارم

در امور عشقی ورزیده است وزندگی اش پر ز ماجراهایعاشقانه است .. . .
زن متولد مهر عشق خود را در عمل نیزبه اثبات می رساند.


متولدین آبان ماه :
در التهاب شنیدن ترانه یگام های تو هستمکه به سوی من می آیی
و عاشقم بر انتظار آن لحظه که تو رادرکنار خود حس کنم ..دوستت دارم

هیجان عشق برای او زیبا و پر جاذبه است ودر عشق صادقاست.


متولدین آذر ماه :
نجوایی از سوی تونگاهیکوتاه از تو
لبخندی شیرین بر لبان زیبایتو من خود را غرق در عشق می یافتم

خوش بین است و راستگو. شاید نگاهی شاعرانه به عشقداشته باشد.


متولدین دی ماه :
روزها ماه ها و سال هامیگذرندو شاید هیچ چیز عوض نشود
جز منکه بیش از پیش عاشق گشته ام

شاید در ظاهر بی احساس باشد ولی قلبی گرم و پرا ز عشقدارد.


متولدین بهمن ماه :
می خواهم آزاد زندگیکنمب

/ 5 نظر / 19 بازدید
خودم و خدا

فقط شهریورماه[قلب]من که زمانی یکیو دوست داشتم ولی.........................................

Aria Lonely

اینم از من : متولدین مهر ماه : با پر شورترین گفتارهای عاشقانه با ماجراهای عاشقانه ای که خواهیم داشت با فداکاری هایم درراه عشق به تو خواهی دید که چگونه دوستت دارم در امور عشقی ورزیده است وزندگی اش پر ز ماجراهای عاشقانه است .. . .