خدایا ! دلم باز امشب گرفته

پشتآن پنجره

خدایا ! دلم باز امشب گرفته

بیا تاکمی با تو صحبت کنم

بیا تادل کوچکم را

خدایافقط با تو قسمت کنم

***

خدایا ! بیا پشت آن پنجره

که وا میشود رو به سوی دلم

بیا،پردهها را کناری بزن

که نورتبتابد به روی دلم

***

خدایا! کمک کن به من

نردبانیبسازم

و با آنبیایم به شهر فرشته

همان شهردوری که بر سردر آن

کسی اسمرمز شما را نوشته

***

خدایا! کمک کن

کهپروانه شعر من جان بگیرد

کمی همبه فکر دلم باش

مبادابمیرد

***

خدایا! دلم را

که هر شبنفس می کشد در هوایت

اگرچهشکستهدل شکسته

شبی میفرستم برایت

/ 0 نظر / 13 بازدید