عشق از دیدگاه بزرگان

عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد .  ارد بزرگ

***___***___***

عشق ما را می کشد تا دوباره حیاتمان بخشد .  شکسپیر 

***___***___***

عشق مانند بیماری مسری است که هر چه بیشتر از آن بهراسی زودتر به آن مبتلا میشوی .  شانفور

***___***___***

عشق برای روح عادی یک پیروزی و برای روح بلند یک فداکاریستکوستین

***___***___***

عشق هنگامی که شما را می پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کندجبران خلیل جبران

***___***___***

عشق نخستین بخش از کتاب مفصل بیوفائی است .  ژرژسان

***___***___***

عشق معجزه ایست . امیل زولا

***___***___***

عشق شیرینی زندگیستمارسل تینر

***___***___***

عشق مزیت دو فردیست که دائم سبب رنج و اندوه یکدیگر می شوند  .  سنت بوو

***___***___***

عشق یکنوع تب و حرارت شدید است . استاندال

***___***___***

عشق گل کمیابی استآندره توریه

***___***___***

عشق چیزیست که به هیچ چیز دیگر شباهت ندارد . ریشله

***___***___***

عشق شاه کلیدی است که تمام دهلیزهای قلب را میگشاید . ایوانز

***___***___***

عشق این توانائی را می دهد که بگوئید ، پوزش می خوا هم .  کن بلانچارد

***___***___***

عشق رمز بزرگیست . افلاطون

***___***___***

عشق چیزیست که بیعقلان را عاقل می کند و عاقلان را عاقلتر می نماید و آن ها را که بیش از اندازه عاقلند را

کمی بی قید می سازد .؟.  د. اسمیت

***___***___***

عشق چیزیست که نخست به شما پرو بال می دهد تا بعد بهتر بتواند بدامتان بیندازدد. اسمیت

***___***___***

عشق ، عشق می آفریند . عشق ، زندگی می بخشد . زندگی ، رنج به همراه دارد . رنج ، دلشوره می آفریند . دلشوره ، جرات می بخشد . جرات ، اعتماد می آورد . اعتماد ، امید می آفریند . امید ، زندگی می بخشد . زندگی ، عشق به همراه دارد . عشق ، عشق می آفریند .  مارکوس بیکل

***___***___***

عشق خوشبختی است که دو طرف برای هم ایجاد می کنند . ژرژسان

***___***___***

عشق میوه تمام فصل هاست و دست همه کس به شاخسارش می رسد . مادر ترزا

***___***___***

عشق نخستین سبب وجود انسانیستوونارگ

***___***___***


/ 0 نظر / 32 بازدید